บริษัท รับทวงหนี้ รับจ้างทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน

บริษัท รับทวงหนี้ รับจ้างทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน
บริษัท รับจ้างทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน

กดโทร : 081 189 5861

=>กด แอดไลน์@ไอดี : @vmw5257c

บ่อเกิดแห่งหนี้ได้หลายแบบ เป็นหนี้ ที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ สำหรับหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สามารถบังคับตามกฎหมายได้ เช่น หนี้จากการพนันหรือยาเสพติด หรือการซื้อขายสิ่งของผิดกฎหมาย เป็นต้น

การที่ เจ้าหนี้มีลูกหนี้ กว่าจะตามหนี้ได้แต่ละบาทเป็นที่รู้กันไม่ใช่เรื่องที่สนุก เจ้าหนี้โทรไปตามทวงหนี้กับลูกหนี้มากๆ สุดท้ายลูกหนี้ก็ปิดเครื่องและไม่สนใจใยดีเจ้าหนี้ อนึ่งหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ก็ไม่สามารถโทรทวงหนี้ได้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ลูกหนี้เองก็ทุกข์ใจไม่น้อย เพราะรู้ว่าเมื่อมีหนี้แต่ไม่ได้ทำการชำระ อย่างไรก็จะถูกทวงหนี้ และถูกฟ้องเป็นคดี และหากไม่ยอมจ่ายให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ก็จะถูกยึดอายัดทรัพย์บังคับคดีขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาใช้หนี้ ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป

บ่อเกิดแห่งหนี้

1.ตามสัญญา
2.จากมูลละเมิด

หนี้ที่เกิดตามสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้กับผู้ขาย ผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ โดยเมื่อถึงกำหนดชำระ จึงจะมีการทวงหนี้ได้

หนี้จากมูลละเมิด ยกตัวอย่างเช่นท่านไป ทำการโดยประมาทเลินเล่อทำให้ทรัพย์สิน เช่น ขับรถโดยประมาททำให้รถยนต์ของท่านไปชนรถยนต์ของผู้อื่น ทำให้เกิดความเสียหาย ท่านจึงมีหนี้ต้องชำระ ให้กับผู้เสียหายนั้น ผู้เสียหายจึงมีสิทธิ์ทวงหนี้

เวลาที่สามารถทวงหนี้ได้

หากหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ยังไม่สามารถ ทวงถามหนี้ได้ แต่หากถึงกำหนดชำระแล้ว เจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ หรือเร่งรัดหนี้สินนี้ได้ ก่อนที่จะเป็นหนี้เสียเจ้าหนี้ก็ต้องรีบดำเนินการ หาบริษัท ทนายช่วยรับทวงหนี้ หรือผู้ที่รับจ้าง ทำงานด้านนี้

เราไม่รับทวงหนี้นอกกฎหมาย

สำหรับหนี้ที่ผิดกฎหมาย เช่น หนี้จากการพนัน หรือการค้ายาเสพติด ไม่สามารถฟ้องร้องตามกฎหมายได้เนื่องจากเป็นหนี้นอกกฎหมาย ทางบริษัทสำนักงานจึงไม่รับทวงหนี้ประเภทนี้

หนี้จากสัญญากู้เงิน

เมื่อท่านไปกู้เงินจากผู้ให้กู้ ท่านผู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนแก่ ผู้กู้หรือเจ้าหนี้ ดอกเบี้ยถ้าหากในสัญญาไม่ได้เขียนกันไว้ ก็คิดดอกไม่ได้ แต่เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถทวงหนี้และสามารถคิดดอกผิดนัดได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี ดังนั้นการคิดอัตราดอกเบี้ยต่างๆจึงมีกฎเกณฑ์ชัดเจนในเรื่องนี้ ก่อนจะทวงหนี้จึงต้องดู เงื่อนไขดอกเบี้ยด้วย และข้อที่สำคัญตัวสัญญาหรือหนังสือ ควรอยู่กับเจ้าหนี้ หาก ที่ตัวเจ้าหนี้มีเพียงแค่สำเนาเอกสาร จะทำให้การทำงานของเรายากมากยิ่งขึ้น

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การกู้เงิน มากกว่า 2,000 บาทต้อง ฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ ปัจจุบัน บางคนทำเป็นหนังสือสัญญาเงินกู้ บางคนก็คุยแชททางไลน์ ซึ่งทั้งสองอย่างสามารถทวงหนี้ได้ แต่ข้อความต้องชัดเจน การแชททางไลน์ต้องมีข้อความระบุการยืมเงิน และต้องมีการสรุปยอดหนี้ว่าเท่าไหร่ และตัวลูกหนี้เองต้องยอมรับยอดหนี้นี้ด้วย จะเห็นว่าการที่ท่านจะนำเงินให้ผู้อื่นไปยืม ท่านเองก็ต้องใส่ใจในเรื่องเอกสารในเรื่องของกฎหมาย เพราะไม่ฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเป็นคดีความฟ้องร้อง จะทำให้ผู้ที่ทำงาน ฟ้องคดีทำงานยากขึ้น บางครั้งถึงขั้นศาลยกฟ้องก็มี

แต่ ถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสือ เช่น สัญญาเงินกู้ หนังสือรับสภาพหนี้ จะทำให้การดำเนินคดีง่ายขึ้น การทวงหนี้ทำได้ง่าย เนื่องจากมีระยะเวลา ที่ต้องชำระหนี้และเวลาผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเขียนไว้ การทวงหนี้จึงคิดตัวเลขต่างๆได้ชัดเจน (เอกสารตัวจริงควรอยู่กับเจ้าหนี้)

 

การเขียนหนังสือสัญญาและการระบุตัวเลขต่างๆ ถ้าจุดไหนที่สำคัญควรที่จะมีตัวหนังสือเป็นตัวอ่านกำกับไว้ด้วยจะได้ไม่ต้องมาเถียงกัน เช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี (สิบห้า) หรือยอดเงิน การมีตัวอ่านจำกัดจะทำให้มีความชัดเจนทางสัญญาในเรื่องว่าเขาเป็นหนี้เรากี่บาทเท่าไหร่

 

บริษัท เร่งรัดหนี้สิน รับทวงหนี้ จะทำอะไรหรือทวงหนี้ ก็ให้รีบดำเนินการเพราะว่ามันมีอายุความกำกับอยู่ การฟ้องคดีที่ ที่ขาดอายุความ แม้ว่าจะเป็นความแพ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับโจทก์เลย เพราะจำเลยอาจยกเหตุขาดอายุความขึ้นมาต่อสู้ได้  ทวงหนี้ไม่สำเร็จ ฟ้องคดีศาลก็ยกฟ้องเสียอีก ท่านเองจะเสียค่าขึ้นศาลและเสียค่าทนายความโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อทวงหนี้ไม่สำเร็จ แน่นอน ท่านก็ไม่ได้หนี้ของท่านคืน