รับทวงหนี้รับจ้างทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน

รับทวงหนี้รับจ้างทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน
บริษัทรับทวงหนี้รับจ้างทวงหนี้เร่งรัดหนี้สิน
หนี้มีบ่อเกิดแห่งหนี้ได้หลายแบบ เป็นหนี้ ที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้สำหรับหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สามารถบังคับตามกฎหมายได้ เช่น หนี้จากการพนันหรือยาเสพติด เป็นต้น
การที่ เจ้าหนี้มีลูกหนี้ กว่าจะตามหนี้ได้แต่ละบาทเป็นที่รู้กันไม่ใช่เรื่องที่สนุก เจ้าหนี้โทรไปตามหนี้กับลูกหนี้มากๆสุดท้ายลูกหนี้ก็ปิดเครื่องและไม่สนใจใยดีเจ้าหนี้ อนึ่งนี่ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ไม่สามารถโทรสอบถามได้ด้วย เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ลูกหนี้เองก็ทุกข์ใจไม่น้อยเพราะรู้ว่าเมื่อมีหนี้แต่ไม่ได้ทำการชำระหนี้อย่างไรก็จะถูกฟ้องเป็นคดีและหากไม่ยอมจ่ายหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะถูกยึดอายัดทรัพย์บังคับคดีขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป

บ่อเกิดแห่งหนี้

1.ตามสัญญา
2.หนี้จากมูลละเมิด

หนี้ที่เกิดตามสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้กับผู้ขาย ผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ โดยเมื่อถึงกำหนดชำระ จึงจะมีการทวงหนี้ได้
หนี้จากมูลละเมิด ยกตัวอย่างเช่นท่านไป ทำการโดยประมาทเลินเล่อทำให้ทรัพย์สิน เช่น ขับรถโดยประมาททำให้รถยนต์ของท่านไปชนรถยนต์ของผู้อื่น ทำให้เกิดความเสียหาย ท่านจึงมีหนี้ต้องชำระ ให้กับผู้เสียหายนั้น

เวลาที่สามารถทวงหนี้ได้

หากหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ยังไม่สามารถ ทวงถามหนี้ได้ แต่หากหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว เจ้าหนี้สามารถทวงถาม หรือเร่งรัดหนี้สินนี้ได้ ก่อนที่จะเป็นหนี้เสียเจ้าหนี้ก็ต้องรีบดำเนินการ

หนี้นอกกฎหมาย

สำหรับหนี้ที่ผิดกฎหมาย เช่น หนี้จากการพนัน หรือการค้ายาเสพติด ไม่สามารถฟ้องร้องตามกฎหมายได้เนื่องจากเป็นหนี้นอกกฎหมาย ทางสำนักงานจึงไม่รับทวงหนี้ประเภทนี้

หนี้จากสัญญากู้เงิน

เมื่อท่านไปกู้เงินจากผู้ให้กู้ ท่านผู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนแก่ ผู้กู้หรือเจ้าหนี้ ดอกเบี้ยถ้าหากในสัญญาไม่ได้เขียนกันไว้ ก็คิดดอกไม่ได้ แต่เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถคิดดอกผิดนัดได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี ดังนั้นการคิดอัตราดอกเบี้ยต่างๆจึงมีกฎเกณฑ์ชัดเจนในเรื่องนี้

 

เร่งรัดหนี้สิน รับจ้างทวงหนี้ รับทวงหนี้ จะทำอะไรก็ให้รีบดำเนินการเพราะว่ามันมีอายุความกำกับอยู่ การฟ้องคดีที่ ที่ขาดอายุความ แม้ว่าจะเป็นความแพ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับโจทก์เลย