คดีปลอม เอกสาร ราชการ

ปลอมเอกสาร ราชการ

ปลอมเอกสารราชการ

ในการปลอมเอกสาร มันมีอยู่หลายแบบ บ้างก็เป็นเอกสารเอกชน  บ้างก็เป็นเอกสารราชการ ซึ่งแต่ละอย่างก็มีข้อหาแตกต่างกันออกไป การปลอมเอกสาร เป็นข้อหาทางคดีอาญา

 

ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

หมวด  3ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
ม.264ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ว2. ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
_
ม.265ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
_
ม.266ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้
(1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
(2) พินัยกรรม
(3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
(4) ตั๋วเงิน หรือ
(5) บัตรเงินฝาก
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

 

มาดูตามกฎหมายจะเห็นได้ว่าความผิดตามกรณีนี้มีทั้ง การปลอมเอกสารทั่วไป และการปลอมเอกสารราชการ ซึ่งแต่ละข้อหาก็มีบทลงโทษแตกต่างกันออกไปตามที่ตัวบทกฎหมายแสดงมาให้เราดู เช่นตามมาตรา 264 ปลอมเอกสารโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท   แต่ถ้าตามมาตรา 265 ปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการโทษจำคุก 6 เดือนถึง 5 ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 บาท ส่วนมาตรา 266 เป็นการปลอมเอกสารกรณีพิเศษ มีโทษจำคุก 1 ปีถึง 10 ปี ถือว่ามีโทษมากที่สุดในบรรดา 3 มาตรานี้

 

ดังนั้นจะผิดในข้อหาอะไรถึงต้องมาวิเคราะห์ในข้อเท็จจริงเสียก่อน ว่ามันคืออะไรกัน ศาลจึงจะพิพากษาลงโทษตามกฎหมายได้

ตามมาตรา 264 เอกสารปลอม หมายความว่าเอกสารที่ทำขึ้นโดยบุคคลผู้ไม่มีอำนาจ ไม่ว่าข้อความในเอกสารจะจริงหรือเท็จก็ตาม

จะเห็นได้ว่าปลอมเอกสาร มีหลายอย่าง (เรียกชื่อให้ถูกต้อง คือ”ปลอมเอกสาร” ไม่ใช่ “ปลอมแปลงเอกสาร”)

เมื่อข้อหานี้เป็นข้อหาทางอาญา จึงอาจต้องมีการประกันตัวเกิดขึ้น ถ้าหากเจ้าพนักงานให้ดำเนินการประกัน ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบว่าใช้หลักทรัพย์ประกันเท่าไหร่ ซึ่งในกรณีที่โจทก์ฟ้องต่อศาลจะต้องประกันตัวในวันนัดสอบคำให้การ

ส่วนในกรณีที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้อง ถ้าเป็นการประกันตัวในชั้นศาลก็ประกันตัวในวันที่ อัยการรยื่นฟ้องต่อศาล

 

ปลอมเอกสาร ยอมความได้หรือไม่ ทางออก ทางแก้ไข

คดีปลอมเอกสารหรือปลอมเอกสารติดเป็นอาญาแผ่นดินอันไม่อาจยอมความได้ ดังนั้นเมื่อปีมีคดีเกิดขึ้นจึงต้องดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศาลจะพิพากษาลงโทษ หนักเบาแค่ไหนประกันใด ก็ต้องไปดูว่ามีฐานความผิดอะไรในเรื่องปลอมเอกสาร