คดีพรากผู้เยาว์

ความผิดฐานพรากผู้เยาว์

ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ เรื่องพรากผู้เยาว์

มาตรา 317 ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท

ว.2 ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น

ว.3 ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำเพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

ต้องการ ติดต่อทนาย
Click ปรึกษาเรา

มาตรา 318 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสีย จากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท

ว.2 ใดโดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น

ว.3 ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำเพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท

มาตรา 319 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท

ว.2 ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น

ความหมาย”พราก”

การพราก คือ การพาไปหรือแยกเด็กไปจากอำนาจปกครองดูแล สำหรับผู้เยาว์อายุ 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี ไม่เต็มใจผู้พรากมีความผิดพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี

กรณีผู้เยาว์เต็มใจเพื่อหากำไรอนาจารมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปีโดยเต็มใจเพื่อหากำไรหรืออนาจาร

สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีโดยปราศจากเหตุอันสมควร แม้ว่าเด็กนั้นจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจผู้พรากก็มีความผิด

พรากผู้เยาว์ ประกันตัวได้ไหม

พรากผู้เยาว์สามารถประกันตัวได้ซึ่งเป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยใช้หลักประกันกี่บาทให้โทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ ดูแลทางด้านนี้โดยตรงจะดีที่สุด และให้เตรียมหลักประกันไป ก่อนวันประกัน