>>: จดทะเบียน รับรองบุตร
>>: ผู้จัดการมรดก
>>: การรับบุตรบุญธรรม
>>: คนเสมือนไร้ความสามารถ
>>: ใบแต่งทนาย 2562 ตัวอย่าง
>>: ปรึกษาทนายเรื่องที่ดิน
>>: เหตุฟ้องหย่า
>>: กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน
>>: บังคับคดี ขายทอดตลาด

>> : รับจ้างทวงหนี้

>> :หนังสือทวงถามหนี้

 

ความแพ่ง แบ่งออกได้เป็นคดีมีทุนทรัพย์และคดีไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งคดีแพ่งก็จะต้องทำการยื่นฟ้องต่อศาลในเขตอำนาจศาล ที่มูลคดีเกิดหรือภูมิลำเนาจำเลย อันนี้เป็นหลักพื้นฐาน แต่สำหรับคดีแพ่งอย่างอื่น เช่น คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก เขตศาลคือภูมิลำเนาของ เจ้าของมรดกขณะถึงแก่ความตาย แบบนี้เป็นต้น