>>: จดทะเบียน รับรองบุตร
>>: ผู้จัดการมรดก
>>: การรับบุตรบุญธรรม
>>: คนเสมือนไร้ความสามารถ
>>: ใบแต่งทนาย 2562 ตัวอย่าง
>>: ปรึกษาทนายเรื่องที่ดิน
>>: เหตุฟ้องหย่า
>>: กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน
>>: บังคับคดี ขายทอดตลาด

>> : รับจ้างทวงหนี้

>> :หนังสือทวงถามหนี้

 

ความแพ่ง แบ่งออกได้เป็นคดีมีทุนทรัพย์และคดีไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งคดีแพ่งก็จะต้องทำการยื่นฟ้องต่อศาลในเขตอำนาจศาล ที่มูลคดีเกิดหรือภูมิลำเนาจำเลย อันนี้เป็นหลักพื้นฐาน แต่สำหรับคดีแพ่งอย่างอื่น เช่น คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก เขตศาลคือภูมิลำเนาของ เจ้าของมรดกขณะถึงแก่ความตาย แบบนี้เป็นต้น

 

สำหรับคดีแพ่งที่มีทุนทรพย์ ต้องมีค่าธรรมเนียมศาล 2% ในการยื่นฟ้องต่อศาล สำหรับคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ ค่าธรรมเนียมศาลเรื่องละ 200 บาท ดังนั้นก่อนจะฟ้องจึงคำนวณทุนทรัพย์ให้ดีซะก่อน

 

เรื่องเขตอำนาจศาล พิจารณาให้ดีว่าจะฟ้องตามสถานที่มูลคดีเกิดหรือ ภูมิลำเนาจำเลย ถ้าเป็นคดีผู้บริโภคและผู้ประกอบการฟ้องผู้บริโภค ฟ้องได้เฉพาะภูมิลำเนาจำเลยเท่านั้น จึงต้องตรวจสอบให้ดีว่าจะฟ้องที่ศาลไหนถ้าฟ้องแล้วศาลไม่มีอำนาจรับคดีก็จะทำให้ต้องไปฟ้องที่ศาลใหม่ที่ถูกต้องซึ่งทำให้เสียเวลา

 

กรณีมูลคดีเกิดในเขตอำนาจศาลมากกว่า 2 ศาลขึ้นไป ให้เลือกฟ้องตามศาลใดชั้นหนึ่งเท่านั้น