ลำดับที่ชื่อศาล/ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท์เขตศาล

ศาลชำนัญพิเศษและศาลพิเศษ

1.ศาลภาษีอากรกลาง อาคารศาลแพ่ง
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
19730-2541-2420-34
0-2541-2557 (รับฟ้อง
(0-2512-8303 (ประชาสัมพันธ์
ทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร
(ศาลจังหวัดดำเนินการแทน)
2.ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารราชบุรีดีเรกฤทธิ์ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 141 1910
มีเขตอ่านาจคอบคลุมท้องที่ 5 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ส่วนจังหวัดอื่น
นอกจากนี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระวางประเทศภาค แต่ขณะ
นี้ยังไม่มีการจัดตั้งศาลดังกล่าวขึ้น ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงมี
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
3.ศาลล้มละลายกลาง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร A ชั้น 2-4 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210
โทร. 0-2141-1500
โทรสาร 0-2143-3700
มีเขตอำนาจตลอดกรุงเทพมหานคร แต่ในระหว่างที่ยังมี
ได้เปิดทำการ ศาลล้มละลายในท้องที่อื่น ศาลล้มละลาย
กลางมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายในท้องที่
นั้นด้วย โดยผลแห่งบทเฉพาะกาลดังกล่าว ศาลล้มละลาย
จึงมีเขตอำนาจทั่วราชอาณาจักรในระยะเวลาเริ่มต้นแห่ง
การจัดตั้งศาลล้มละลายกลาง เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย ฯ
ได้ให้อำนาจศาลจังหวัดที่จะรับคดีแทนศาลล้มละลาย
กลาง ในกรณีเช่นว่านี้ ศาลล้มละลายกลางมีดุลพินิจที่จะ
เรียกคู่ความดำเนินคดียังศาลล้มละลายกลางออกนั่ง
พิจารณาคดีดังกล่าว ณ ศาลจังหวัดที่รับคดีหรือจะให้ผู้
พิพากษาจังหวัดนั้นพิจารณาคดีแทนก็ได้
4.ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2272-5221-5
โทรสาร. 0-2722-5200 ทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ยกเว้นเขตที่อยู่
ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี)
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
โทร. 0-2171-4188-9, 0-2171-4062-3
โทรสาร. 0-2171-4189
1. เขตมีนบุรี
2. เขตคลองสามวา
3. เขตคันนายาว
4. เขตลาดกระบัง
5. เขตสะพานสูง
6. เขตหนองจอก
7. เขตบางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง)
8. เขตลาดพร้าว (เฉพาะในแขวงจรเข้บัว)
5.ศาลแรงงานกลาง
404ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กทม.10500
โทร. 0-2235-1500-8
โทรสาร. 0-2235-2471
ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร
6.ศาลแรงงานกลาง (สาขาสมุทรปราการ)
55 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท (สายเก่า) ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
1. จังหวัดสมุทรปราการ
7.ศาลแรงงานกลาง (สาขาสมุทรสาคร)
อาคารศาล 4.สมุทรสาคร
อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-4022-3
โทรสาร 0-3441-4022
1. จังหวัดสมุทรสาคร
2. จังหวัดนครปฐม
8.ศาลแรงงานกลาง (สาขามีนบุรี)
อาคารศาลจังหวัดมีนบุรี ชั้น 4
เขตมีนบุรี กทม.10510
โทร 0-2540-7500
โทรสาร 0-2540-7500
1. เขตมีนบุรี
2. เขตหนองจอก
3. เขตลาดกระบัง
4. เขตคลองสามวา
9.ศาลแรงงานกลาง (สาขานนทบุรี)
อาคารศาลแขวงนนทบุรีชั้น 7, 8
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-2193 ต่อ 1805
1. จังหวัดนนทบุรี
2. จังหวัดปทุมธานี (รับผิดชอบเฉพาะอำเภอเมือง
อำเภอสามโคก และอำเภอลาดหลุมแก้ว)

ศาลแรงงานภาค 1-ภาค 9

10.ศาลแรงงานภาค 1
ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3842-4030
โทรสาร 0-3542-4080
1. จังหวัดลพบุรี
2. จังหวัดชัยนาท
3. จังหวัดสิงห์บุรี
4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. จังหวัดอ่างทอง
6. จังหวัดสระบุรี
11.ศาลแรงงานภาค 2
ถนนพระยาสัจจา อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3829 7941-2
โทรสาร 0-3522-7942
1. จังหวัดจันทบุรี
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดนครนายก
6. จังหวัดปราจีนบุรี
7. จังหวัดระยอง
8. จังหวัดสระแก้ว
12.ศาลแรงงานภาค 2 สาขาระยอง
อาคารศาลจังหวัดระยอง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร 0-3861-8969
โทรสาร 0-3861-8969
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคู่ความที่อยู่ใน
พื้นที่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
ตราดสามารถยื่นคำฟ้องและดำเนินกระบวนการ
พิจารณาได้ที่สาขาระยอง
13.ศาลแรงงานภาค 3
อาคารศาลแขวงนครราชสีมา ชั้น 1
กกน- สนิทูร ชานนราชนิกูล ตำบลในเมือง
Cาเภอเมือง ยังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 0-4423-0293
โทรสาร 0-4424-3534
1. จังหวัดชัยภูมิ
2. จังหวัดนครราชสีมา
3. จังหวัดบุรีรัมย์
4 จังหวัดอำนาจเจริญ
5. จังหวัดอุบลราชธานี
6. จังหวัดยโสธร
7. จังหวัดศรีสะเกษ
8. จังหวัดสุรินทร์
14.ศาลแรงงานภาค 4
อาคารศาลเยาวชนและครอบครัว
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 0-4212-2328
โทรสาร. 0 4212-2326, 0-4234-1109
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดนครพนม
4. จังหวัดมหาสารคาม
5. จังหวัดมุกดาหาร
6. จังหวัดร้อยเอ็ด
7. จังหวัดเลย
8. จังหวัดสกลนคร
9. จังหวัดหนองคาย
10. จังหวัดหนองบัวลำภู
11. จังหวัดอุดรธานี
12. จังหวัดบึงกาฬ
15.ศาลแรงงานภาค 5
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5389-0742-3
โทรสาร. 0-5311-2007
1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดน่าน
4. จังหวัดพะเยา
5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 จังหวัดลำปาง
8. จังหวัดลำพูน
16.ศาลแรงงานภาค 6
ชั้น 2 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัว
ถนนริมน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-7271
โทรสาร 0-5622-7272
1. จังหวัดกำแพงเพชร
2. จังหวัดตาก
3. จังหวัดนครสวรรค์
4. จังหวัดพิจิตร
5. จังหวัดพิษณุโลก
6. จังหวัดเพชรบูรณ์
7. จังหวัดสุโขทัย
8. จังหวัดอุตรดิตถ์
9. จังหวัดอุทัยธานี
17.ศาลแรงงานภาค 7
ถนนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี “”140)
โทร 0-3455-4223-5
โทรสาร. 0-3456-4222 ต่อ 123
1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ยังหวัดเพชรบุรี
4. จังหวัดราชบุรี
5 จังหวัดสมุทรสงคราม
6. จังหวัดสุพรรณบุรี
18.ศาลแรงงานภาค 8
25 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 0-7624-0101
โทรสาร. 0-7624-0112
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดนครศรีธรรม
4 จังหวัดพังงา
5. จังหวัดภูเก็ต
6. จังหวัดระนอง
7. จังหวัดสุราษฎ์ธานี
19.ศาลแรงงานภาค 9
ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000L
โทร 0-7422-2278-9
โทรสาร 0-7432-6279
1 จังหวัดตรัง
2. จังหวัดนราธิวาส
3. จังหวัดปัตตานี
4. จังหวัดพัทลุง
5. จังหวัดยะลา
6. จังหวัดสงขลา
7. จังหวัดสตูล


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป