หนังสือทวงถามหนี้ หนังสือทวงหนี้

       การทวงถามหนี้ โดยการส่งเป็นหนังสือทวงถาม เรียกว่า “หนังสือทวงถามหนี้” หรือ Notice เป็นหนังสือที่ทนายความ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้กับ ลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับทราบว่ามีหนี้อะไรจะต้องรับผิดชอบ และมีเดดไลน์ต้องจ่ายหนี้ในวันไหน หนังสือทวงถามหนี้ นี่คือเป็นขั้นตอน ที่นิยมดำเนินการก่อนจะมีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลในความแพ่ง

       เจ้าหนี้สามารถมอบอำนาจให้ทนายความ ทำหนังสือทวงถามหนี้แจ้งไปยังลูกหนี้เพื่อให้ทราบว่ามีหนี้อะไรบ้างที่ต้องชำระ ดอกเบี้ยเท่าไหร่และกำหนด ต้องจ่ายภายในวันไหนหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด ก็จะต้องดำเนินการฟ้องร้องคดี ต่อศาล ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

       หนังสือทวงถามสำหรับใน คดีแพ่งบางอย่างก็เพื่อให้ เป็นหลักฐานว่าลูกหนี้ได้รับ หนังสือทวงถามซึ่งหมายความว่าเจ้าหนี้ได้มีเวลาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ แล้วหนังสือนี้ ยังสามารถส่งไปยังผู้ค้ำประกัน และต้องให้เวลาตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ด้วย

       เรื่องที่มีการใช้หนังสือทวงถาม ยอดฮิตเลยคือ ทวงถามให้ชําระหนี้เงินตามสัญญาเงินกู้หรือกู้เงินทาง แชทไลน์ต่างๆ  , Notice ให้ชำระค่าบริการหรือสินค้า  , ทวงถามบังคับจำนอง ทวงถามให้ส่งมอบ สิ่งของคืนก็ได้

       เมื่อลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถาม แล้วบางท่านก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อทำการชำระหนี้ตามที่คุยกัน หรืออาจจะมี การเจรจาต่อรอง ซึ่งหากสามารถคุยตกลงจบกันตรงนี้ได้ ก็เป็นการดีเพราะไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายตามมา และเสียเวลาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอีกมาก

       ท้ายที่สุดแล้วเราก็มีความ ต้องการแค่ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ แล้วก็จบกันไปเท่านั้นไม่ได้อะไรมาก ถ้าหนังสือทวงถาม สามารถทำให้ข้อพิพาทจบไปได้ เป็นสิ่งที่ดี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความสะดวกรวดเร็ว

 

       ท่านสามารถติดต่อให้ทนายทำหนังสือทวงถาม เพื่อติดตามหนี้ได้ที่  081 189 5861