หลักทรัพย์ ประกันตัว

โทษทางอาญา มีอะไรบ้าง มีกี่สถาน กี่ประเภท

ตามประมวลกฎหมายอาญา ในหมวดที่ 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
มาตรา 18 โทษทางอาญาสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด แบ่งออกเป็น 5 สถาน หรือ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จำคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สิน

ว.2 โดยสำหรับโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิต มิให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี นั่นคือผู้กระทำความผิดขณะอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ว่าจะยังไงก็ไม่มีการลงโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิต แต่ถ้าเป็นการลงโทษ จำคุก 5 ปี 10 ปี แบบนั้นทำได้

ว.3 ในกรณีผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีได้กระทำความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจำคุกห้าสิบปี

มาตรา 20 บรรดาความผิดที่กฎหมายกำหนดให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะลงแต่โทษจำคุกก็ได้

มาตรา 21 สำหรับการนับวันจำคุกนั้น ในการคำนวณระยะเวลาจำคุก ให้นับวันเริ่มจำคุกรวมคำนวณเข้าด้วย และให้นับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมง

ว.2 ถ้าระยะเวลาที่คำนวณนั้นกำหนดเป็นเดือน ให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน ถ้ากำหนดเป็นปี ให้คำนวณตามปีปฏิทินในราชการ

ว.3 เมื่อผู้ต้องคำพิพากษาถูกจำคุกครบกำหนดแล้ว ให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด

ตอนการลงโทษจริงนั้น สามารถเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังหรือการกักขังแทนค่าปรับได้ บางกรณีถ้าผู้ต้องโทษ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับวินัยสถานที่กักขังเปลี่ยนโทษกักขังเป็นจำคุกได้ สำหรับ โทษ สำหรับกรณีศาลพิพากษาปรับไม่เกิน 80,000 บาท ผู้ต้องโทษไม่ใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินชำระค่าปรับ อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นพิพากษา ขอทำงานบริการสังคมทำงานสาธารณะแทนค่าปรับ