คดีแพ่งมีอายุความกี่ปี

ทราบไหมว่า คดีแพ่งมีอายุความกี่ปี เรามาคุยกันเรื่องอายุความในคดีแพ่ง

สำหรับอายุความคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 อายุความนั้นถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้มีกำหนด 10 ปี

หมายความว่าในคดีแพ่งถ้าไม่ได้ ระบุว่าอย่างอื่นก็ใช้อายุความ 10 ปี
แต มันจะมีเรื่องต่างๆเกี่ยวข้องหลายอย่าง
เช่นมาตรา 193/32 สิทธิ์เรียกร้อง ที่เกิดขึ้นโดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด หรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความ มีอายุความ 10 ปี

มาตรา 193/33 สิทธิ์เรียกร้อง ดังต่อไปนี้มีอายุความ 5 ปี ได้แก่ ดอกเบี้ยค้างชำระ เงินที่ต้องชำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ค่าเช่าทรัพย์สินค้างชำระ เว้นแต่ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 193/34(6) เงินค้างจ่ายคือเงินเดือน เงินปี เงินบำนาญ ค่าอุปการะเลี้ยงดู และเงินอื่น

หรือตามมาตรา 193/34 มีอายุความ 2 ปี ซึ่งได้แก่ สิทธิ์เรียกร้องดังนี้คือ ผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรม เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบค่าการงานที่ได้ทำหรือค่าดูแลกิจการของผู้อื่นรวมทั้งเงินที่ให้ออกทดลองไป ผู้ขนส่งโดยสารหรือสิ่งของหรือรับส่งข่าวสาร เรียกเอาค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงินที่ได้ทดรองออกไป ผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เรียกเอาค่าเช่า ครูหรืออาจารย์เรียกเอาค่าสอน ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสถาปัตยกรรมผู้สอบบัญชีหรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอื่น เรียกเอาค่าการงานที่ทำให้ รวมทั้งเงินที่ได้ทดรองออกไป

หรือถ้าตามมาตรา 193/35 การทำหนังสือรับสภาพหนี้มีอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับสภาพความผิดหรือให้ประกัน

 

จากที่เห็นเบื้องต้น การที่จะรู้ว่าคดีแพ่งมีอายุความกี่ปี ตอบไม่ได้เลยในทันที ต้องดูภายในรายละเอียดในแต่ละคดี คดีแพ่งแต่ละคดีก็มีอายุความแตกต่างกันออกไปเช่น 2 ปี 5ปี 10ปีเป็นต้น ต้องสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะมาวิเคราะห์เรื่องอายุความ ในคดีแพ่ง