ในเรื่อง ฟ้อง คดีหมิ่นประมาท

ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 327 ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา 326 นั้น
มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาท ได้กระทำโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาดภาพ ระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏ ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สองแสนบาท

การหมิ่นประมาทนั้นเป็นการเจตนาใส่ความผู้อื่น ต่อบุคคลที่ 3  โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ถ้าข้อความนั้นคนไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงได้ไม่ผิดหมิ่นประมาท  มาตรา 326 เช่น ใส่ความว่าเป็นหมา แบบนี้ไม่เข้าองค์ประกอบหมิ่นประมาท ส่วนมากเรื่องหมิ่นประมาทนั้นมักจะเป็นเรื่องต่อไปนี้ เช่น การทำผิดศิลธรรม การบอกว่าคนๆนี้รับเงินใต้โต๊ะ แบบนี้เป็นต้น

 

เหตุยกเว้นความผิด หมิ่นประมาท

(แต่อย่างไรโจทก์ก็สามารถฟ้องคดีหมิ่นประมาทเราได้นะ)

เรื่องหมิ่นประมาณนั้นมีเหตุยกเว้นความผิดอยู่ในมาตรา 329  ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต
1)เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
2)ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามหน้าที่
3)ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ
4)แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดำเนินการเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม

มาตรา 330 ในกรณีหมิ่นประมาทผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อหาที่ว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ถ้าข้อหาที่ว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

**นั่นคือแม้ว่าเราจะพูดเรื่องที่เป็นความจริง แต่หากว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือพิสูจน์แล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เราก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทหากผู้ที่เราพูดถึง พาดพิงถึงได้รับความเสียหาย**(ยิ่งจริง ยิ่งหมิ่น)

หากท่านโดนฟ้อง คดี หมิ่นประมาท ปรึกษาข้อกฎหมายรายละเอียดเพิ่มเติม  กดโทร : 081 189 5861

กรุณาโทรเวลา  08.00 ถึง 20.30 น. ทุกวัน